محورهای اصلی همایش
۱. ایمنی و مدیریت ریسک
 • تحلیل حوادث صنعتی جهت ترویج ایمنی و آموزش HSE 
 • روش های نوین در ارزیابی و طبقه بندی مخاطرات 
 • روش های طراحی ذاتاً ایمن صنایع فرایندی 
 • روش های شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک 
 • کاربرد نرم افزارهای حرفه­ای در مهندسی ایمنی 
 • آنالیز پیامدهای حوادث در واحدهای صنعتی 
 • HSE و ایمنی در محیط پیمانکاری 
 • طراحی و اجرای برنامه­ طرح واكنش اضطراری 
 • ایمنی و بیمه 
 • تجهیزات و ابزار جدید ایمنی
 • مدیریت بحران

۲. ايمنی و محيط زيست
 • روش های نوین طراحی صنعتی جهت کاهش خسارات زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات واحدهای صنعتی بر محیط های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی ( EIA ) 
 • روش های سازگار کردن ایمنی و محیط زیست 
 • روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرح های توسعه‌ی صنایع 
 • نقش و مسؤولیت ارگان های دولتی، قانون گذار و مردمی در حفاظت محیط زیست 
 • نقش مدیریت HSE در حفاظت محیط زیست و تحقق توسعه­ پایدار 
 • ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات زیست محیطی در فعالیت های صنعتی 

۳. ایمنی و سلامت شغلی
 • ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات بهداشت صنعتی در محیط‌های صنعتی 
 • بررسی وضعیت سلامت و بهداشت در مجتمع­های صنعتی کشور 
 • بررسی عوامل مخاطره آمیز برای سلامت پرسنل در صنعت 
 • حوادث شغلی و رابطۀ علت و معلولی آن با بهداشت روانی کارکنان 
 • روش‌های ارزیابی بهداشت کار کارکنان در محیط کار 

۴. سیستم مدیریت HSE
 • مبانی مدیریت HSE
 • آینده و جایگاه سیستم مدیریت HSE
 • مقررات و الزامات HSE پیمانکاران 
 • نرم افزارهای تجاری در نظام مدیریت HSE
 • نظام مدیریت HSE و توسعه پایدار
 • مدیریت HSE شهروندی

۵. فرهنگ ایمنی
 • فرهنگ و آنالیز تأثیر مؤلفه‌های آن بر روی ایمنی 
 • عامل خطای انسانی در حوادث 
 • چگونگی تحلیل فرهنگ‌های سازمانی و ملی و ارتباط آن با سیستم مدیریت HSE