شرايط حمايت کنندگان هفتمین همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE

Bronze

Silver

Gold

100.000.000 ريال

150.000.000 ريال

200.000.000 ريال

ارائه مقاله 

ارائه مقاله 

ارائه مقاله 

غرفه در نمایشگاه (8 متری)

غرفه در نمایشگاه (10 متری)

غرفه در نمایشگاه (12 متری)

ذکر نام و درج آرم درمجموعه مقالات، درج آرم در ردیف اول پوستر

ذکر نام و درج آرم درمجموعه مقالات، درج آرم در ردیف دوم پوستر

ذکر نام و درج آرم درمجموعه مقالات، درج آرم در ردیف اول پوستر

شرکت3 نفر در همایش بدونثبت نام

شرکت5 نفر در همایش بدونثبت نام

شرکت7 نفر در همایش بدونثبت نام

سخنرانی *

سخنرانی *

شرکت دو نفر در کارگاه

شرکت سه نفر در کارگاه

شرکت پنج نفر در کارگاه

     میزگرد

عضویت در هیأت رئیسه جلسات

عضویت در هیأت رئیسه جلسات

تبلیغ و آگهی در روزنامه های خبری

تبلیغ و آگهی در روزنامه های خبری

درج آرم در وب سایت همایش

درج آرم در وب سایت همایش

درج آرم در وب سایت همایش

 در صورت تمایل به مشارکت در هفتمین همایش ملی ایمنی و مدیریتHSE،لطفاً فرم "حمایت مالی" را تکمیل نموده و بهپست الکترونیک دبیرخانه ارسال نمایید

فرم حمایت مالی) )


شماره حساب همایشحساب 304912227 بانک تجارت بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف

همچنین جهت کسب اطلاعات بيشتر در مورد زمينه هاي مالي و سطح همکاري‌ها و همچنين هماهنگي هاي لازم با دبيرخانه همايش تماس حاصل نماييد.

آدرس دبيرخانه همايش: تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشکده مهندسي شيمي و نفت، ساختمان شمالی، مرکز طراحي فرآيند، ايمني و کاهش ضايعات
تلفن 66165427:
نمابر: 89785457 
صندوق پستي: 9465-11155 
پست الكترونيكي :CPSL@che.sharif.edu