اعضای مرکز
 

         

ریاست مرکز
استاد دانشگاه صنعتی شریف
rashtchian@sharif.edu


      

مدیر پروژه ها
پژوهشگر پسادکتری 
bahman_1788@yahoo.com

     
مدیر پروژه ها 
naserbadry@gmail.com


 
کارشناس ارشد
 farshad.rahimi@gmail.com


 
کارشناس ارشد
rad.amir@gmail.comسایر همکاران مرکز:
   
  • مهندس وحید هاشمی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو
  • دکتر علی بقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • مهندس حمید کارشکی، شرکت مهندسی EIED
  
همکاران سابق :