سخنرانی های کلیدی

 

Prof. Joaquim Casal Fabrega         

 Fire accidents: types, features, modeling  
 

 

دکتر محمدتقی احمدیان
 اثر زباله ها و پسماندهای شیمیایی در خلیج فارس، دریای عمان و خزر بر سلامت مردم
(خلاصه سخنرانی)

 

 دکتر اعلم الهدی
  پسماند مواد آرایشی، بهداشتی و دارویی در منابع آب کشور و تاثیر آنها در اکوسیستم های آبی(خلاصه سخنرانی)

 دکتر مسعود آقا محمدحسین تجریشی
  بررسی موضوعات و چالش های زیست محیطی کشور در حوزه های معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست(خلاصه سخنرانی)


دکتر وحید حسینی 
  بررسی آلودگی هوای کلان شهر تهران و منابع تولیدکننده آن طی سال های اخیر(خلاصه سخنرانی)

 

 دکتر داود رشتچیان
 HSE و توسعه پایدار(خلاصه سخنرانی)

 مهندس علی اصغر رجبی
  

 دکتر اصغر صدیق زاده
  ائروسلها: منابع، خطرات و راه حل ها( خلاصه سخنرانی)


دکتر مجید عباسپور
 بررسی تاب آوری بیمارستان در بحران زلزله (خلاصه سخنرانی)

 

 دکتر محمد باقر غفرانی
  نقش عامل سازمانی (Organization Factor) در ایمنی تاسیسات با مخاطرات زیاد (خلاصه مقاله)

 دکترفرشاد نورایی
گفتمان تعالی عملیاتی برای پیشبرد اهداف HSE

Opreational Excellence Discourse for Promotion of Promotion of HSE

(خلاصه مقاله)