نتایج نهایی داوری مقالات اعلام شد. بازگشت

دومین نشست کمیته علمی هفتمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت  HSE برگزار گردید. در این نشست پس از بررسی جزییات ارائه مقالات، تصمیم نهایی برای داوری گرفته شد. پس از جلسه، وضعیت مقالات در پروفایل نویسندگان به روز رسانی شد.  

پگاه کیایی پور
تاریخ خبر:  1396/11/16