کارگاه های آموزشی همایش شنبه 12 اسفند برگزار میشود بازگشت
 کارگاههای آموزشی زیر شنبه مورخ 12 اسفندماه راس ساعت 9 برگزار میشود، از شرکت کنندگان محترم درخواست میشود که ساعت 8 صبح در دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی شیمی و نفت حضور داشته باشند.

1- Risk Management in the Process

2-تشخیص خطر به روش HAZOP

3- Carbon Managemnet: Inventory Analysis and GHG Emissions Reduction

   شرکت کنندگان محترم میتوانید جهت دسترسی به دانشگاه از حمل و نقل عمومی استفاده نمایند:

1- خط 4 مترو ایستگاه دکتر حبیب اله، درب جنوبی دانشگاه خیابان آزادی

2- خط 2 مترو ایستگاه دانشگاه شریف، درب شمالی دانشگاه خیابان شهید قاسمی

3-  اتوبوس تندرو خیابان آزادی ایستگاه دانشگاه شریف، درب جنوبی دانشگاه خیابان آزادی 

تاریخ خبر:  1396/12/11